if…elseif…else dùng như thế nào cho đúng?

Trang chủ Blog LẬP TRÌNH PHP if…elseif…else dùng như thế nào cho đúng?
if…elseif…else dùng như thế nào cho đúng?

Các câu lệnh điều kiện được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau.

if : thực thi các câu lệnh nếu điều kiện đúng

if ... else : thực thi các câu lệnh nếu điều kiện đúng và nếu sai(else) thì thực thi các câu lệnh còn lại

if ... elseif ... else : thực thi các câu lệnh khác nhau trong 2 hoặc nhiều điều kiện, nhưng elseif sẽ phụ thuộc vào if ở trên chứ không độc lập.

Trường Hợp 1

<?php

 if(điều kiện){
  //thực khi các câu lệnh
 }
?>

Ví dụ: bây giờ là 14h chiều

<?php

  $h = date('H');
  if($h<=11) echo "chào buổi sáng";
?>

kết quả:

//kết quả rỗng, vì không nằm trong điều kiện if

Trường Hợp 2

<?php>

 if(điều kiện){
  
  //thực thi các câu lệnh
 }else{
  
  //thực thi các câu lệnh nếu điều kiện sai
 }

?>

Ví dụ: bây giờ là 14h chiều

<?php

  $h = date('H');

  if($h<=11) echo "chào buổi sáng";

  else echo "chào buổi chiều";
?>

kết quả:

Chào buổi chiều //đúng điều kiện else

Trường hợp 3

<?php>

 if(điều kiện){

  //thực thi các câu lệnh
 }elseif(điều kiện có liên quan điều kiện ở trên){

  //câu lệnh để thực thi
 }else{

  //trường hợp còn lại
 }
?>

Ví dụ: Nếu bay giờ là 14h

<?php 

  $h = date('H');
  echo $h;
  if($h<=11) echo "chào buổi sáng";
  elseif($h > 11 && $h <= 17) echo "chào buổi chiều";
  else echo "chào buổi tối";
?>

Kết quả:

Chào buổi chiều //đúng theo điều kiện elseif