select_to_array($sql); return $result; } } ?> Bạn hãy bỏ thẻ…" /> select_to_array($sql); return $result; } } ?> Bạn hãy bỏ thẻ…" />

Lab 6: Upload Hình (#LTHĐT)

Trang chủ Blog LẬP TRÌNH PHP Lab 6: Upload Hình (#LTHĐT)
Lab 6: Upload Hình (#LTHĐT)

Trước khi tiếp tục bạn hãy chạy lần lượt 2 câu lệnh này để cập nhật database.

-- Sửa cột CategotyName thành CategoryName
ALTER TABLE `category` CHANGE `CategotyName` `CategoryName` VARCHAR(150) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL;

-- thêm loại sản phẩm
INSERT INTO `category` (`CateID`, `CategotyName`, `Description`) VALUES (NULL, 'Samsung', 'Điện thoại Hàn Quốc'), (NULL, 'Iphone', 'Điện thoại Mỹ');

Trong lap này chúng ta sẽ cập nhật tính năng Thêm dữ liệu

Trước tiên là load loại sản như hình:

Bước 1: Tạo file category.class.php trong thư mục entities có nội dung:

<?php
require_once('config/db.class.php');
/**
 * 
 */
class Category
{
	public $cateID;
	public $categoryName;
	public $description;

	function __construct($cate_name, $desc)
	{
		$this->categoryName = $cate_name;
		$this->description = $desc;
	}

	// Lấy danh sách chuyên mục loại sản phẩm
	public static function list_category()
	{
		$db = new Db();
		$sql = "SELECT CateID, CategoryName FROM category";
		$result = $db->select_to_array($sql);
		return $result;
	}
}
?>

Bạn hãy bỏ thẻ input có name=”txtcateid” và thêm code sau trong <div class=”lblinput”> :

<select name="txtcateid">
  <option value="" selected>-- Chọn loại --</option>
  <?php $cates = Category::list_category() ?>
  <?php 	foreach ($cates as $item) { ?>
  <option value="<?php echo $item['CateID'] ?>"><?php echo $item['CategoryName'] ?></option>
  <?php } ?>
</select>

Thêm require_once class category trên đầu file

require_once('entities/category.class.php');

Hãy load lại trang bạn sẽ thấy tất cả loại sản phẩm được show ra.

Bước 2: Hướng dẫn upload hình ảnh.

Mở product-add.php và chỉnh sửa như sau:

<form method="post" enctype="multipart/form-data">

Thêm enctype=”multipart/form-data” trong thẻ form

Sửa lại thẻ input upload ảnh

<input type="file" name="txtpic" accept=".png,.gif,.jpg,.jpeg">

Lên trên cùng sửa lại $picture = $_POST["txtpic"]; thành $picture = $_FILES["txtpic"];

Thêm code như hình:

Tiếp theo mở file product.class.php và code:

Và kết quả:

Chúc bạn thành công.