Maintenance, bảo trì website bằng htaccess rất đơn giản

Trang chủ Blog LẬP TRÌNH PHP Maintenance, bảo trì website bằng htaccess rất đơn giản
Maintenance, bảo trì website bằng htaccess rất đơn giản

1. Trước tiên hãy tạo file maintenance.html

file này để hiện nội dung bảo trì khi có người dùng truy cập vào website.

2. edit file htaccess

ErrorDocument 503 /maintenance.html

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} !=/maintenance.html
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !=122.230.111.121
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !=141.149.141.91
RewriteRule ^.*$ - [R=503,L]

Những ip được liệt kê sẽ vượt qua được nội dung maintanance