11 Theme Cho VS Code Tốt Nhất

Trang chủ Blog CÔNG NGHỆ 11 Theme Cho VS Code Tốt Nhất
11 Theme Cho VS Code Tốt Nhất

Visual Studio Code đã chiếm được cảm tình của nhiều nhà phát triển trong những năm gần đây. Dễ sử dụng, tùy biến và trọng lượng nhẹ khiến mọi người lựa chọn. Hãy cùng xem một số theme VSCode tốt nhất có sẵn trên thị trường đang được sử dụng bởi một số nhà phát triển nổi tiếng trong cộng đồng.

Để áp dụng theme, Khởi động VS Code (Ctrl + P), dán lệnh bên dưới mỗi theme và nhấn enter để apply.

Sau đó để chọn mẫu theme vừa cài đặt bạn hãy vào File > Preferences > Color Theme (hoặc Ctrl + T)

1. Material Theme

ext install Equinusocio.vsc-material-theme

Links: GitHub | MarketPlace

2. Night Owl

ext install sdras.night-owl

Links: GitHub | MarketPlace

3. Ariake Dark

ext install wart.ariake-dark

Links: MarketPlace

4. One Dark Pro

ext install zhuangtongfa.Material-theme

Links: GitHub | MarketPlace

5. Monokai Darker

ext install eserozvataf.one-dark-pro-monokai-darker

Links: GitHub | MarketPlace

6. Nord

ext install arcticicestudio.nord-visual-studio-code

Links: GitHub | MarketPlace

7. Dracula Official

ext install dracula-theme.theme-dracula

Links: GitHub | MarketPlace

8. Pitch Black

ext install viktorqvarfordt.vscode-pitch-black-theme

Links: GitHub | MarketPlace

9. City Lights

ext install Yummygum.city-lights-theme

Links: GitHub | MarketPlace

10. Cobalt Next

ext install dline.CobaltNext

Links: GitHub | MarketPlace

11. Cobalt2

ext install wesbos.theme-cobalt2

Links: GitHub | MarketPlace