Code bảng tính đơn giản bằng HTML và Javascript

Trang chủ Blog HTML - CSS - JS Code bảng tính đơn giản bằng HTML và Javascript
Code bảng tính đơn giản bằng HTML và Javascript

Nhân “*”

– Chia “/”

– Cộng “+”

– Trừ “-”

Sử dụng Jquery Currency Format của Google để format tiền tệ.

Link: https://code.google.com/archive/p/jquery-formatcurrency/

– Sử dụng bằng cách gọi function“.formatCurrency()”. Trường hợp thay thế có thể dùng javascript bằng cách replace:

NumberInput.toFixed(2).replace(/\d(?=(\d{3})+\.)/g, ‘$&,’)

– Format chuổi số thực dài thành chỉ còn 2 ký tự sau dấu chấm:

Number.Input.toFixed(2);

– Bởi vì format number sẽ làm cho value của biến có thêm ký tự “$” và “,” cho nên không thể tính toán được, cần phải replace nó thành số bình thường bằng cách replace:

inputValue.replace(/[$,]/g, “”)

Các ký tự “$” và “,” sẽ được loại bỏ.

Cách phân biệt số theo tiêu chuẩn quốc tế:

– Ở Việt Nam người ta sử dụng dấu chấm “.” để phân biệt hàng ngàn, triệu, tỉ…

Ví dụ:

1.000 => có nghĩa là 1 nghìn

1.000.000 => có nghĩa là 1 triệu

1.000.000.000 => có nghĩa là 1 tỉ

– Còn đối với quốc tế thì sử dụng dấu phảy “,” thay cho dấu chấm tại VN.

Ví dụ:

1,000 => có nghĩa là 1 nghìn, còn 1.000 => có nghĩa là 1

1,000,000 => có nghĩa là 1 triệu,  còn 1.000.000 => có nghĩa là 1

– dấu chấm “.” là dùng khi có số lẻ

Ví dụ:

$1.25 => có nghĩa là 1$ 25 cent

Cách để hiển thị $ hay phần trăm (%) sau khi tính toán

Var numberA =  $(“#numberA”).val();

// trước tiên bạn phải ép kiểu numberA thành số thực hoặc số nguyên(parseInt) tùy bạn. Bởi vì <input type=”text” > nên giá trị nhận vào là giá trị text chứ k phải số.

numberA = parseFloat(numberA);

Var numberB =  $(“#numberB”).val();

numberB = parseFloat(numberB);

$(“#submitButton”).on(“click”, function{

Var numberC = numberA + numberB;

// Nếu trường hợp giá trị nhận vào numberA và numberB chia không hết thì sẽ ra số lẻ rất dài. Bạn cần fix nó thành đuôi tối đa 2 chữ số thì dùng toFixed(2).

numberC = numberC.toFixed(2)

$(“#result”).val(“$” + numberC);

});