Dùng htaccess redirect đến 404.html khi lỗi đường dẫn không tìm thấy Error 404

Trang chủ Blog LẬP TRÌNH PHP Dùng htaccess redirect đến 404.html khi lỗi đường dẫn không tìm thấy Error 404