Lab 3: Tạo Cơ Sở Dữ Liệu (#LTHĐT)

Trang chủ Blog LẬP TRÌNH PHP Lab 3: Tạo Cơ Sở Dữ Liệu (#LTHĐT)
Lab 3: Tạo Cơ Sở Dữ Liệu (#LTHĐT)

Trong LAP 3 này, mình sẽ hướng dẫn các bạn:

– Thiết kế CSDL cho website bán hàng

– Xây dựng lớp đối tượng có tương tác với CSDL

– Xây dựng các lớp tương tác với CSDL và MySQL

1. Thiết kế CSDL cho website bán hàng

– Truy cập vào phpmyadmin: http://localhost/phpmyadmin/

– Chuyển sang Tab Databases, tạo CSDL như hình:

– Click vào CSDL vừa tạo và copy + paste code vào để chạy

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: May 08, 2019 at 06:47 AM
-- Server version: 10.1.36-MariaDB
-- PHP Version: 5.6.38

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `demo_lap3`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `category`
--

CREATE TABLE `category` (
 `CateID` int(11) NOT NULL,
 `CategotyName` varchar(150) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `Description` varchar(150) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `orderdetail`
--

CREATE TABLE `orderdetail` (
 `DetailID` int(11) NOT NULL,
 `OrderID` int(11) NOT NULL,
 `ProductID` int(11) NOT NULL,
 `Quantity` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `orderproduct`
--

CREATE TABLE `orderproduct` (
 `OrderID` int(11) NOT NULL,
 `OrderDate` datetime NOT NULL,
 `ShipDate` datetime NOT NULL,
 `ShipName` varchar(150) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `ShipAddress` varchar(250) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `product`
--

CREATE TABLE `product` (
 `ProductID` int(11) NOT NULL,
 `ProductName` varchar(150) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
 `CateID` int(11) DEFAULT NULL,
 `Price` double DEFAULT NULL,
 `Quantity` int(11) DEFAULT NULL,
 `Description` varchar(150) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
 `Picture` varchar(200) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `product`
--

INSERT INTO `product` (`ProductID`, `ProductName`, `CateID`, `Price`, `Quantity`, `Description`, `Picture`) VALUES
(1, 'asus a111', 1, 100000, 9, 'mô tả', 'google.com'),
(2, 'Galaxy A10', 1, 2000000, 10, 'là sản phẩm tiên tiến', 'google.com');

--
-- Indexes for dumped tables
--

--
-- Indexes for table `category`
--
ALTER TABLE `category`
 ADD PRIMARY KEY (`CateID`);

--
-- Indexes for table `orderdetail`
--
ALTER TABLE `orderdetail`
 ADD PRIMARY KEY (`DetailID`);

--
-- Indexes for table `orderproduct`
--
ALTER TABLE `orderproduct`
 ADD PRIMARY KEY (`OrderID`);

--
-- Indexes for table `product`
--
ALTER TABLE `product`
 ADD PRIMARY KEY (`ProductID`);

--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--

--
-- AUTO_INCREMENT for table `category`
--
ALTER TABLE `category`
 MODIFY `CateID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `orderproduct`
--
ALTER TABLE `orderproduct`
 MODIFY `OrderID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `product`
--
ALTER TABLE `product`
 MODIFY `ProductID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

– Kết quả:

– Chúc mừng bạn đã cài csdl thành công, trước khi tiếp tục hãy xem qua các bảng dữ liệu để nắm được bảng và cột, khóa chính, loại dữ liệu…