Tạo bảng tính đơn giản với HTML, CSS và JS

Trang chủ Blog HTML - CSS - JS Tạo bảng tính đơn giản với HTML, CSS và JS
Tạo bảng tính đơn giản với HTML, CSS và JS
bảng tính html
Bảng tính bằng HTML, CSS và JS

Xem demo: Tại đây

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một bảng tính đơn giản với các chức năng cơ bản như nhân/chia/cộng/trừ, bằng cách sử HTML, CSS và JS

source code bảng tính đơn giản

Bạn hãy tạo 2 file: index.html và style.css và thực hiện như sau:

1. HTML và JS

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Calculator</title>
   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.js"></script>
  </head>
  <body>
   <div class="center">
     <form name="forms">
      <input type="text" id="display" name="display" disabled>
      <div class="buttons">
        <input type="button" id="seven" value="7">
        <input type="button" id="eight" value="8">
        <input type="button" id="nine" value="9">
        <input type="button" id="multi" value="*"><br>
        <input type="button" id="four" value="4">
        <input type="button" id="five" value="5">
        <input type="button" id="six" value="6">
        <input type="button" id="divide" value="/"><br>
        <input type="button" id="one" value="1">
        <input type="button" id="two" value="2">
        <input type="button" id="three" value="3">
        <input type="button" id="add" value="+"><br>
        <input type="button" id="zero" value="0">
        <input type="button" id="dot" value=".">
        <input type="button" id="subs" value="-">
        <input type="button" id="clear" value="C"><br>
        <input type="button" id="equal" value="=">
      </div>
     </form>
   </div>
   <script>
     $(document).ready(function(){
      $('#one').click(function(){
       document.forms.display.value += 1;
      });
      $('#two').click(function(){
       document.forms.display.value += 2;
      });
      $('#three').click(function(){
       document.forms.display.value += 3;
      });
      $('#four').click(function(){
       document.forms.display.value += 4;
      });
      $('#five').click(function(){
       document.forms.display.value += 5;
      });
      $('#six').click(function(){
       document.forms.display.value += 6;
      });
      $('#seven').click(function(){
       document.forms.display.value += 7;
      });
      $('#eight').click(function(){
       document.forms.display.value += 8;
      });
      $('#nine').click(function(){
       document.forms.display.value += 9;
      });
      $('#zero').click(function(){
       document.forms.display.value += 0;
      });
      $('#add').click(function(){
       document.forms.display.value += '+';
      });
      $('#subs').click(function(){
       document.forms.display.value += '-';
      });
      $('#multi').click(function(){
       document.forms.display.value += '*';
      });
      $('#divide').click(function(){
       document.forms.display.value += '/';
      });
      $('#dot').click(function(){
       document.forms.display.value += '.';
      });
      $('#equal').click(function(){
       if (display.value == "") {
        alert("Please enter any numbers to calculate!");
       }else{
        document.forms.display.value =
        eval(document.forms.display.value);
       }
      });
      $('#clear').click(function(){
       document.forms.display.value = "";
      });
     })
   </script>
  </body>
</html>

Chức năng đã xong, Bạn có thể tính toán được rồi.

Bây giờ hãy css cho đẹp, cho giống bảng tính thực tế hơn

2. CSS

* {
 margin: 0;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box; }

body {
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 min-height: 100vh;
 background: #BBDEFB; }

.center {
 background: #000;
 max-width: 400px;
 margin: auto;
 padding: 10px;
 border-radius: 10px; }

#display {
 color: #fff;
 width: 100%;
 padding: 10px 15px;
 margin-bottom: 15px;
 text-align: right;
 background: #2962FF; }

input[type="button"] {
 width: 67px;
 height: 50px;
 margin-bottom: 5px; }
 input[type="button"]:hover {
  background: #2962FF; }

input {
 border: none;
 font-size: 20px; }
 input:hover {
  cursor: pointer;
  color: #fff; }

#equal {
 width: 100%; }

#clear {
 color: #fff;
 background: #D50000; }

Như vậy là bạn đã tạo được bảng tính với các phép toán đơn giản.