Làm thế nào để build scss bằng terminal tự động

Trang chủ Blog HTML - CSS - JS Làm thế nào để build scss bằng terminal tự động
Làm thế nào để build scss bằng terminal tự động

1. Khởi tạo package.json,

Sau đó điền các thông tin của project trong màn hình terminal

npm init
sau khi run: npm init

2. Cài đặt node sass

Để tải trình biên dịch, chúng ta sẽ cài đặt gói node-sass.

xem thêm

npm i node-sass

Tiếp theo

3. Thêm một tập lệnh trong package.json trong scripts

"scss-build": "node-sass --watch folder-parent/scss/style.scss folder-parent/css/style.css --output-style compressed"

Về đường dẫn folder thì bạn tùy chỉnh theo project của mình nhé.

Giống như vậy trong package.json

{
  “name”: “example-project”,
  “version”: “0.4.2”,
  “scripts”: {
   “start”: “node ./bin/www”,
   "scss-build": "node-sass --watch folder-parent/scss/style.scss folder-parent/css/style.css --output-style compressed"
},
  "dependencies": {
   "express": "~4.16.0",
   "express-favicon": "^2.0.1",
  }
}

Quá trình cài đặt đã xong, tiếp theo là compile

npm run scss-build

Khi build xong, nếu không báo lỗi thì bạn đã cài đặt đúng

Bây giờ hãy làm việc, nó sẽ tự build khi bạn save