Hướng dẫn tạo layout template cho trang wordpress

Trang chủ Blog WORDPRESS Hướng dẫn tạo layout template cho trang wordpress
Hướng dẫn tạo layout template cho trang wordpress

Bước 1: Bạn hãy vào ftp và connect với website của bạn,

Tiếp theo:  theo đường dẫn root > wp-content > themes > theme của bạn tại đây bạn hãy tạo 1 file có đuôi là php mới.

Bước 2: Chuột phải và chọn View/Edit file php bạn đã tạo.


Tiếp theo: Khai báo tên template ở đầu trang.

<?php
/*
Template name: Page - My Template
*/
?>

Phần nội dung của template này, bạn có thể tùy ý code theo nhu cầu của bản thân.

Để lấy header và footer bạn sử dụng hàm của wordpress.

<?php
  /*
  Template name: Page - My Template
  */
?>

<? get_header(); ?>

  <!-- TẠI ĐÂY LÀ NỘI DUNG, BẠN CÓ THỂ TÙY Ý THÊM -->

<?php get_footer(); ?>

Để lấy nội dung của trang bạn sử dụng hàm sau. Chèn vào giữa header và footer.

<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
		
   <?php the_content(); ?>

<?php endwhile; // end of the loop. ?>

Hãy save(ctr + s) lại và mở task FTP nhấn Yes để upload lên host.

Bước 3: Tạo 1 trang để kiểm tra.

Tại phần quản lý trang, bạn tìm Meta box giao diện bên phải và chọn Template vừa tạo xong

<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
		
   <?php the_content(); ?>

<?php endwhile; // end of the loop. ?>

Trong file template php bạn cũng có thể sửa dụng HTML để tùy chỉnh.

<?php
/*
Template name: Page - My Template
*/
?>
<? get_header(); ?>
<div class="row">
	<a href="<?php get_permalink() ?>">
		<img height="100px" width="100px" src="https://s.w.org/style/images/about/WordPress-logotype-wmark.png">
	</a>
</div>
<div class="row">
	<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
		<?php the_content(); ?>
	<?php endwhile; // end of the loop. ?>
</div>
<?php get_footer(); ?>


Hãy save lại và xem kết quả.

Chúc bạn thành công!