.gitignore cho wordpress

Trang chủ Blog WORDPRESS .gitignore cho wordpress
.gitignore cho wordpress

Bạn sẽ gặp những trường hợp như là file core từ source wordpress không cần ghi lại, hoặc thư mục hình ảnh trong folder wp-content/uploads. Những core này rất nặng và không cần thiết để Git ghi lại vì như thế rất nặng cho Git của bạn.

Trong trường hợp bạn chỉ cần ghi lại wp-content/themes để lập trình giao diện mà thôi thì gitignore sẽ giúp bạn bỏ qua bản ghi core wp, hay uploads hình ảnh, để bản ghi đỡ cồng kềnh, bạn có thể áp dụng code sau:

# ignore everything in the root except the "wp-content" directory.
!wp-content/

# ignore everything in the "wp-content" directory, except:
# "mu-plugins", "plugins", "themes" directory
wp-content/*
!wp-content/themes/

# ignore these plugins
wp-content/plugins/hello.php

# ignore node dependency directories
node_modules/

# ignore log files and databases
*.log
*.sql
*.sqlite
assets/css/style.css
assets/css/style.css.map
.htaccess
license.txt
readme.html
/index.php
wp-activate.php
wp-blog-header.php
wp-comments-post.php
wp-config.php
wp-config-sample.php
wp-cron.php
wp-links-opml.php
wp-load.php
wp-login.php
wp-mail.php
wp-settings.php
wp-signup.php
wp-trackback.php
xmlrpc.php
wp-includes
wp-admin
*.mp4
*.DS_Store
package-lock.json
package.json
/backup