BÀI 3 – TỔNG HỢP CÁC TAG HTML

Trang chủ Blog HTML - CSS - JS BÀI 3 – TỔNG HỢP CÁC TAG HTML
BÀI 3 – TỔNG HỢP CÁC TAG HTML
Tên Tag Cú pháp Định nghĩa
<!–…–> <!– Nội dung chú thích —> Chú thích trong HTML
<!DOCTYPE> <!doctype html public “-//ietf//dtd html
Level 1//en”
>
Ghi thông tin về version HTML áp
dụng trong tài liệu Web
<a> <a href=abc.html> Tên hiển thị</a> Tạo liên kết đến trang abc.html
<b> <b> Nội dung đoạn văn</b> In đậm
<blockquote> <blockquote> Nội dung </blockquote> Định nghĩa một khối trích dẫn
<body> <BODY>Nội dung trang HTML</BODY> Tag chứa toàn bộ nội dung trang
<br> Nội dung đoạn văn <br> bắt đầu một dòng
mới
Xuống dòng, không qua đoạn mới
<caption> <table>
<caption>Bảng điểm </caption>
<tr><td>Tên</td><td>Điểm</td></tr>
<tr><td>Tèo</td><td>9</td></tr>
</table>
Nhãn của 1 table
<dl> ,
<dt> ,
<dd>
<dl>
<dt>Definition Term</dt>
<dd>Definition of the term</dd>
<dt>Definition Term</dt>
<dd>Definition of the term</dd>
</dl>
dl: Tạo danh sách dạng definition
list
dt: phần tiêu đề trong 1 mục
dd: phần mô tả trong 1 mục
<div> <div>……</div> div chứa 1 vùng dữ liệu trong trang
<em> <em> Nội dung </em> Định dạng kiểu chữ nghiêng
<embed> <embed src=”yourfile.mid”
autostart=”true” hidden=”false”
loop=”false”
>
Nhúng đối tượng (nhạc, phim..)
<fieldset> Định nghĩa một fieldset, dùng để
bao quanh 1 vùng dữ liệu (cho đẹp)
<form> <form method=post action=”xuly.php”>
</form>
Tạo 1 form
<form>,
<input>
<form method=post action=”xuly.php”>
<input type=”text” size=”10″
maxlength=”30″>
<input type=”Submit” value=”Submit”>
</form>
form: Tạo 1 form
input: dùng để chèn các text field,
button, checkbox, radio button,
image field trong form
<h1> to <h6> <h1>Tiêu đề 1 </h1>
<h2>Tiêu đề 2 </h2>
<h3>Tiêu đề 3 </h3>
<h4>Tiêu đề 4 </h4>
<h5>Tiêu đề 5 </h5>
<h6>Tiêu đề 6 </h6>
Tạo tiêu đề (cấp 1 đến cấp 6)
<head> ,
<meta>
<head>
<meta name=”Description” content=”Mô tả
website”>
<meta name=”keywords” content=”Từ khóa
1, từ khóa 2,…”>
</head>
head:Phần thông tin quản lý
meta: Tag Meta chứa các thông tin
quản lý trang web. Ví dụ: Mô tả
trang, khai báo keyword, tự động
chuyển hướng, tạo hiệu ứng chuyển
trang …
<hr> <hr color=”#FF0000″> Tạo một đường gạch ngang
<html> <html> Nội dung</html> Tag chứa toàn bộ trang HTML
<i> <i> Nội dung </i> Chữ in nghiêng
<iframe> <iframe name=”content_frame” width=”488″
height=”244″ src=”welcome.htm”></iframe>
Tạo 1 iframe (iframe là 1 vùng
trong trang chứa 1 trang khác)
<img> <img src=”hinh.gif” width=”41″ height=”41″
border=”0″ alt=”Mô tả về hình ảnh”>
Chèn hình vào văn bản.
<legend> Title của một fieldset
<ol>,
<li>
<ol>
<li>Danh mục 1</li>
<li>Danh mục 2</li>
<li>Danh mục 3</li>
</ol>
ol: Tạo danh sách dạng unordered
list
li: Tạo 1 mục trong danh sách
<link> <link href=”c1.css” rel=”stylesheet”
type=”text/css” />
Liên kết đến 1 file css
<map> Định nghĩa một image map
<marquee> <marquee direction=”left” loop=”-1″
scrollamount=”2″ width=”100%”>Chữ
cuộn</marquee>
Là tag dùng để cuộn (hình, văn
bản).
<object> Định nghĩa một embedded object
<ol> <ol>
<li>Danh mục 1</li>
<li>Danh mục 2</li>
<li>Danh mục 3</li>
</ol>
Tạo 1 danh sách dạng ordered list
(mỗi mục có 1 số thứ tự ở đầu)
<option>,
<select>
<select>
<option value=”giátrị1″>Option1</option>
<option value=”giátrị2″>Option2</option>
</select>
select: dùng để tạo 1 select box
option: Tạo 1 item trong 1 select
box
<p> <p>Nội dung đoạn văn bản.</p> Paragraph
<param> Đ. nghĩa một parameter cho 1
object
<script> <script type=”text/javascript” src=”a.js”>
</script>
Liên kết đến 1 file javascript (a.js)
<span> <span> Nội dung văn bản</span> Bao quanh 1 vùng text để định
dạng
<strong> <strong>Nội dung đoạn văn bản</strong> Chữ đậm
<style> <style>body { color : white}
P { color : blue; font-size : 12pt; }
H1 { color : red; font-size : 18pt}
</style>
Tag chứa các style CSS trong vùng
head
<sub> <sub>Nội dung đoạn văn bản</sub> Chữ subscript (chữ xuống
dưới+nhỏ)
<sup> <sup>Nội dung đoạn văn bản</sup> Chữ superscript (chữ lên cao+nhỏ)
<table>,
<td>,
<tr>
<table>
<tr> <th>Họ tên</th> <th>Điểm</th> </tr>
<tr> <td>Tèo</td> <td>9</td></tr>
<tr> <td></td> <td>10</td></tr>
<table>
table: Tạo 1 bảng
tr: Tạo 1 hàng trong bảng
td: Tạo 1 ô dữ liệu trong bảng
th: Tạo 1 ô tiêu đề trong bảng
<textarea> <textarea></textarea> Tạo 1 đối tượng trong form để user
gõ nhiều hàng chữ
<u> <u>Nội dung đoạn văn bản</u> Gạch dưới
<ul> <ul>
<li>Danh mục 1</li>
<li>Danh mục 2</li>
</ul>
Tạo 1 danh sách dạng unordered
list (mỗi mục có 1 số ở đầu)