Using wpdb – Kết Nối Database Khác Bằng WP

Trang chủ Blog WORDPRESS Using wpdb – Kết Nối Database Khác Bằng WP
Using wpdb – Kết Nối Database Khác Bằng WP

WordPress hỗ trợ bạn kết nối với Database khác, khi bạn có nhu cầu cần lấy dữ liệu hoặc thêm dữ liệu, update – cập nhật, delete – xóa đến một database khác database hiện tại của website, bạn có thể theo dõi câu lệnh sql bênh dưới. Đây là giải pháp mà mình đã dùng để kết nối với nhiều database bất kỳ, không chỉ là website wordpress nhé.

wpdb object có thể giúp bạn truy cập bất kỳ đến database – cơ sở dữ liệu nào, hoặc không liên quan đến wordpress, rất là hay ho phải không? Nó có rất nhiều hàm để bạn sử dụng mà bạn không cần sáng tạo thêm, đây là các hàm đã được kiểm tra chuẩn, ví dụ như get_results… bạn có thể xem các hàm khác tại đây:

https://codex.wordpress.org/Class_Reference/wpdb

$mydb = new wpdb('username','password','database','localhost');
$rows = $mydb->get_results("select Name from my_table");
echo "<ul>";
foreach ($rows as $item) :
   echo "<li>".$item->Name."</li>";
endforeach;
echo "</ul>";
  • username: của database bạn muốn kết nối, nằm trong dấu ngoặc đơn
    vd: ‘ten_dang_nhap’
  • password: của database bạn muốn kết nối, nằm trong ngoặc đơn
  • database: tên của database bạn muốn kết nối, nằm trong ngoặc đơn
  • localhost: trường hợp database bạn muốn kết nối ở chung một host thì bạn đặt là ‘localhost’ hoặc domain name của bạn, nếu database này ở host hoặc server khác, bạn hãy điền tên domain. vd: ‘your-domain.com’, không chứ http:// nha bạn.
  • $mydb = new wpdb là bạn đang tạo đối tượng (object) mới

Lưu ý:

Trường hợp bạn code trong functions.php của theme bạn lưu ý là phải thêm code sau trước khi gọi wpdb.

global $wpdb;

global $wpdb được khởi tạo toàn cục để phục vụ cho việc kết nối và chạy câu lệnh sql.

Xem thêm: Tổng hợp các hàm get dữ liệu của wpdb