Sử dụng htaccess để chuyển đổi url từ folder gốc vào sub folder

Trang chủ Blog LẬP TRÌNH PHP Sử dụng htaccess để chuyển đổi url từ folder gốc vào sub folder
Sử dụng htaccess để chuyển đổi url từ folder gốc vào sub folder

Nếu chưa có file htaccess thì bạn hãy tạo file .htaccess vào folder gốc

Hãy dán code dưới vào file mới tạo.

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?domain-cua-ban.com$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/folder1
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ /folder1/$1 [R=301,NC,L]

Tiếp theo, bạn hãy tạo folder1 và tạo file index.html

<html>
<body>
Mod_rewrite is working!
</body>
</html>

Trong ví dụ này, tôi sẽ chuyển đổi link root và folder1.

Bây giờ, bạn hãy vào http://domain-cua-ban.com thì url sẽ chuyển đổi thành http://domain-cua-ban.com/folder1.

Chúc bạn thành công!