Hướng dẫn sử dụng GIT cơ bản

Trang chủ Blog CÔNG NGHỆ Hướng dẫn sử dụng GIT cơ bản
Hướng dẫn sử dụng GIT cơ bản

Sổ tay sử dụng Git

Đây là một bài hướng dẫn sử dụng GIT đơn giản cho người mới học =))

cài đặt

Window: https://git-scm.com/download/win
IOS: https://git-scm.com/download/mac
Linux: https://git-scm.com/download/linux

Git Bash Here để mở command line

Tạo một repository mới

Để tạo 1 repository mới, bạn hãy mở cửa sổ lệnh (cmd…) và gõ dòng lệnh sau:

git init

Sao chép (clone) một repository

Để clone 1 repository có sẵn ở trên máy cục bộ, bạn hãy sử dụng dòng lệnh sau:

git clone /đường-dẫn-đến/repository/

Nếu repository đó ở máy chủ khác như là Github hoặc Bitbucket thì bạn hãy gõ dòng lệnh sau:

git clone tênusername@địachỉmáychủ:/đường-dẫn-đến/repository

Hoặc bạn có thể copy trực tiếp trên Github

Quy trình làm việc

Thư mục cục bộ của bạn bao gồm ba “trees” được duy trì bởi git. Đầu tiên là Thư Mục Đang Làm Việc (Working Directory) có chứa các tập tin hiện tại. cái thứ hai là Chỉ Mục (Index) đóng vai trò như staging area và cuối cùng là HEAD trỏ đến commit gần đây nhất của bạn.

quy trình làm việc

thêm (add) & commit

Bạn có thể đề xuất thay đổi (thêm nó vào chỉ mục Index) bằng cách

git add <tên-tập-tin>

Thêm toàn bộ:

git add .

Đây là bước đầu tiên trong quy trình git cơ bản. Để thật sự commit những thay đổi, bạn sử dụng:

git commit -m "Ghi chú Commit"

Bây giờ thì tập tin đã được commit đến HEAD, nhưng chưa phải trên thư mục remote.

đẩy (push) các thay đổi

Thay đổi của bạn hiện đang nằm tại HEAD của bản sao cục bộ đang làm việc. Để gửi những thay đổi đó đến repository remote, bạn thực thi

git push origin master

Thay đổi master bằng bất cứ nhánh nào mà bạn muốn đầy những thay đổi đến.

Nếu bạn chưa clone một repository hiện có và muốn kết nối repository của bạn đến máy chủ remote, bạn phải thêm nó với

git remote add origin <máy-chủ>

Bây giờ bạn đã có thể đẩy các thay đổi của mình vào máy chủ đã chọn

nhánh

Các nhánh (branches) được dùng để phát triển tính năng tách riêng ra từ những nhánh khác. Nhánh master là nhánh “mặc định” khi bạn tạo một repository. Sử dụng các nhánh khác tri đang trong giai đoạn phát triển và merge trở lại nhánh master một khi đã hoàn tất.

làm việc với nhánh (branch)

Tạo một nhánh mới và đặt tên là “feature_x” và chuyển qua nhánh đó (từ master) bằng cách

git checkout -b feature_x

trở lại nhánh master

git checkout master

và xóa nhánh feature_x đó

git branch -d feature_x

một nhánh không có giá trị với các nhánh khác trừ khi bạn đẩy (up code) nhánh đó đến remote repository

git push origin <nhánh>

cập nhật & trộn (update & merge)

để cập nhật repository cục bộ của bạn và commit mới nhất, thực thi

git pull

trong thự mục đang làm việc để lấy về (fetch)trộn (merge) các thay đổi ở remote.

để trộn một nhánh khác vào nhánh đang hoạt động (vd: master), sử dụng

git merge <nhánh>

trong cả hai trường hợp, git cố gắng trộn tự động (auto-merge) các thay đổi. Không may, điều này không phải lúc nào cũng làm được và thường dẫn đến xung đột. Trách nhiệm của bạn là trộn các xung đột đó thủ công bằng cách chỉnh sửa các tập tin được hiển thị bởi git. Sau khi thay đổi, bạn phải đánh dấu chúng là đã được trộn (merged) với lệnh

git add <tên-tập-tin>

trước khi trộn các thay đổi, bạn có thể xem trước chúng bằng các

git diff <nhánh_nguồn> <nhánh_mục_tiêu>

Xem thêm: https://rogerdudler.github.io/git-guide/index.html